Elektronická podatelna

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, nařízení vlády ČR č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách a ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen, zřídil obecní úřad Dobřichov veřejnou elektronickou podatelnu.

Elektronické podání lze učinit:

 • Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu (připravujeme),
 • Na technickém nosiči dat na obecním úřadu Dobřichov

Požadavky na elektronická podání

 • Podání přijaté v elektronické podobě musí být čitelné.
 • Musí obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele.
 • Maximální přípustná velikost datové zprávy zasílané pomocí e-mailu je 10 MB.
 • Je opatřeno platným a zaručeným elektronickým podpisem.
 • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

Formáty příloh datových zpráv

 • Acrobat Reader (*.pdf)
 • Microsoft Word (*.doc)
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • Obrázkové formáty (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png)
 • Další formáty (*.rtf, *.txt, *.htm, *.html)
 • Technické nosiče
 • USB Flash disk (formát FAT)
 • CD-ROM/DVD-+R/ROM (formát PC)

V případě nesplnění požadavků na elektronická podání (poškozená zpráva, nepovolený formát, zpráva infikována virem, atd…) nebude podatelna způsobilá takovou datovou zprávu přijmout. Informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou bude neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodu pro její nepřijetí. Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) jsou zakázány. Při zjištění jejich výskytu dojde k jejich automatickému odstranění.

Pracovní doba podatelny odpovídá pracovní době obecního úřadu

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Vlastní potvrzení o doručení je posíláno pracovníkem podatelny. Potvrzení se zasílá na elektronickou adresu, ze které byla datová zpráva odeslána, pokud odesílatel vysloveně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu.

Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance,
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena,
 • identifikátor datové zprávy (číslo jednací)

Vzor textu potvrzení o doručení datové zprávy:

Vase podani <IDENTIFIKÁTOR SPISOVÉ SLUŽBY> bylo prijato dne k dalsimu zpracovani.

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů

Marta Chmelíková

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu el. podatelny jsou vyřizovány mimo pořadí obecním úřadem Dobřichov.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu Dobřichov činit právní úkony v elektronické podobě

 • zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění