Zápis č. 36 ze dne 20.6.2017

Zápis č. 36/2017

ze zasedání obecního zastupitelstva, kterén se konalo dne 20.června 2017 od 19.00hodin v Obecním domě


PROGRAM:1) Rozpočtové opatření č. 6/2017

                       2) Závěrečný účet – přetkoumání hospodaření obce Dobřichov za rok 2016

                        3)Účetní uzávěrka za rok 2016

                        4) Různé

1) Rozpočtové opatření č. 6

Pan starosta předložil Rozpočtové opatření č.6 – viz příloha zveřejněno na el. úřední desce

OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. 6

2) Závěrečný účet – přezkoumání hospodaření obce Dobřichov za rok 2016

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Návrh Závěrečného účtu obce Dobřichov za rok 2016. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce dne 31.5.2017 a             sejmut   20.6.2017. Žádné připomínky nebyly vzneseny.

Součástí závěrečného účtu obce Dobřichov za rok 2016 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Dobřichov za rok 2016 čj.:002254/2014KUSK.

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Obecní zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Dobřichov bez výhrad.

Písemná zpráva týkající se přezkoumání hospodaření obce Dobřichov čj.:002254/2017KUSK bude zaslána přezkoumajícímu orgánu – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 do 15 dnů po projednání výše jmenované zprávy spolu se závěrečným účtem.

3) Účetní závěrka za rok 2016

Pan starosta Milan Jícha seznámil obecní zastupitelstvo s účetní závěrkou obce Dobřichov za rok 2016 zpracovanou dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. OZ projednalo účetní závěrku obce Dobřichov za rok 2016.

O schválení účetní závěrky byl sepsán protokol dle vyhlášky č. 220/2013Sb.

Obecní zastupitelstvo jednohladně souhlasí.

4) Různé

Vodovod v obci – starosta informoval o probíhajících pracech na pokračující výstavbě vodovodu v obci, firma František Páv, která realizuje stavbu je velmi spolehlivá, což se nedá říci o některých našich občanech.

Mateřská škola Dobřichov – také práce na stavbě nové mateřské škole v Dobřichově jsou v plném proudu. Firma Safeconn, Velim, která vyhrála výběrové řízení , je spolehlivá. Pracovníci firmy pracují i o víkendech, aby mohla být školka otevřena pro naše nejmenší děti od 4. září 2017.

 

USNESENÍ

Č. 1/36/2017

Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 20.6.2017 od 19.00 hodin v Obecním domě.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO PO PROJEDNÁNÍ

I.

BERE NA VĚDOMÍ

  1. Rozpočtové opatření č. 6/2017
  2. Závěrečný účet – přezkoumání hospodaření obce Dobřichov za rok 2016 bez výhrad
  3. Účetní závěrku za rok  2016

 

II.

BERE NA VĚDOMÍ

  1. Informace starosty dle zápisu.

V Dobřichově dne 21. 6. 2017

zapis c 36 2017 ze dne 20 cervna 2017 si můžete stáhnout v PDF